SSR一键安装脚本

作者: E星期五 分类: SS-R 发布时间: 2018-04-08 09:26 ė 6 SSR一键安装脚本已关闭评论

wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/teddysun/shadowsocks_install/master/shadowsocksR.sh
chmod +x shadowsocksR.sh
./shadowsocksR.sh 2>&1 | tee shadowsocksR.log

本文出自星期五的博客,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://exqw.com/archives/810.html

0
Ɣ回顶部